Shreya Mahesh R – CLIMATE AWARENESS SCIENCE SCHOLARSHIP 2022